Switch Language

Gezonde relatie

Een gezonde relatie voor een beter leven

Een gezonde relatie voor een beter leven

Het leven van patiënten verbeteren, daar werkt Bayer aan via zinvolle wetenschappelijke partnerships met professionals in de gezondheidszorg, organisaties en belanghebbenden. Al onze partnerships en samenwerkingen met onze belanghebbenden moeten gezonde relaties zijn. Dat betekent: volledig transparant, gebaseerd op wetenschap en conform de bestaande regelgeving. Bayer zegt "nee" tegen partnerships en samenwerkingen die indruisen tegen deze fundamentele principes.

Bekijk de charter
Alt tag

// Wat is een wetenschappelijke bijeenkomst?

Alt tag

Een bijeenkomst (avondvergadering, event gedurende een halve of hele dag, congres, symposium, stafvergadering, praktijkcursus) wordt beschouwd als "wetenschappelijk" indien:

 

 1. De inhoud van de presentaties wetenschappelijk of medisch is en dus bijdraagt tot de voortdurende medische opleiding van de arts of tot een betere medische zorg voor de patiënt (diagnose, behandeling, follow-up, verzorging).
  ⇒ Onderwerpen zoals ethiek, gezondheidseconomie en kwaliteitsbewaking zijn toegelaten, maar dienen bij te dragen tot zowel de voortdurende medische opleiding van de arts EN een betere zorg voor de patiënt.

 2. De wetenschappelijke presentaties het leeuwendeel uitmaken (van elke dag) van het event.

 3. Ze plaatsvinden in een professionele omgeving en niet op locaties die bekendstaan als oorden van vrijetijdsbeleving en ontspanning.

 4. Er geen (of nauwelijks) sociale/culturele activiteiten zijn; indien er dus zulke activiteiten voorzien zouden zijn, mogen deze geen afbreuk doen aan het wetenschappelijke karakter van de bijeenkomst, volledig ondergeschikt zijn en gescheiden te worden van de wetenschappelijke bijeenkomst. M.a.w. enkel na afloop van het programma, op het einde van de dag, zou zulke activiteit kunnen. Sociale activiteiten kunnen in geen geval gesponsord noch georganiseerd worden door de farmaceutische bedrijven.

 

Vallen bijvoorbeeld niet onder bovenstaande definitie van “wetenschappelijk” event: afstuderen van de artsen-stagiairs, een congres georganiseerd in een recreatieoord, enz. Deze activiteiten kunnen derhalve niet gesponsord worden.

LOK vergaderingen kunnen evenmin gesponsord worden (LOK staat voor "lokale kwaliteitsgroepen" – deze vergaderingen worden onder bepaalde voorwaarden gefinancierd door het RIZIV. Hier vindt u meer informatie »

// U organiseert een wetenschappelijke bijeenkomst in België.

Alt tag

Waar moet u als vertegenwoordiger van een Gezondheidsorganisatie (bv. ziekenhuis) op letten als u sponsoring vraagt aan de farmaceutische industrie?

1. Als u accreditatie nodig heeft, leg uw event dan ter goedkeuring voor aan de  Accrediteringsstuurgroep binnen het RIZIV. Op de RIZIV-website vindt U meer uitleg over de richtlijnen t.o.v. de farmaceutische industrie die nageleefd moeten worden

2. Als het event langer duurt dan één dag aaneensluitend, dien dan een V2-visum in bij Mdeon.
3. Wenst u sponsoring, stel dan een verzoek op dat volgende gegevens bevat: 

 • Het logo van het ziekenhuis. Laat de gemachtigde van het ziekenhuis het verzoek ook ondertekenen.

 • Het aantal sponsors en het totaalbedrag van de sponsoring.

 • Een verklaring waaruit blijkt dat u de Mdeon gastvrijheidsregels naleeft.

 • Wie uw doelpubliek is en hoeveel deelnemers u verwacht.

 • Het gedetailleerde programma: sprekers, onderwerpen, timing…

 • Een bankrekeningnummer, de rekeninghouder en het bijbehorende adres.

 • Het ondernemingsnummer van de onderneming.

 • Het Mdeon visum-nummer (of schriftelijk engagement om visum te bekomen), indien van toepassing.

4. Het programma moet volledig in het teken staan van medische en wetenschappelijke kennisuitwisseling. U vindt meer informatie hieromtrent boven in de vraag "wat is een wetenschappelijke bijeenkomst"
5. Geef klaar en duidelijk aan wat de sponsor in ruil krijgt: logo, een beursstand, een banner, …
6. Wees transparant en voeg een overzicht van uw budget en uw bestedingen toe.
​​​​​​​7. Houd u strikt aan de grenzen voor gastvrijheid die zijn opgesteld door de overheid (het FAGG/Mdeon).

// U neemt deel als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aan een wetenschappelijke bijeenkomst

Alt tag

U neemt deel als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (bv. arts, apotheker, verpleegkundige,...) aan een wetenschappelijke bijeenkomst, en richt zich tot een farmaceutisch bedrijf om de kosten voor haar rekening te nemen. Waar moet u op letten?

 1. Dien uw aanvraag tijdig in, bij voorkeur minstens een maand vóór het event, congres of symposium.
 2. Het farmaceutisch bedrijf regelt zelf rechtstreeks de betaling van de kosten met de organisator van de wetenschappelijke bijeenkomst/reisbureau/enz. en betaalt in principe geen kosten terug aan de arts (zoals een voorschot op inschrijvingsprijs of reeds betaalde vliegtuigtickets).
 3. De sponsoring is beperkt tot de deelname aan het event en in tijd beperkt tot de duur van het event. Als de arts langer blijft, kan dat. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, zijn voor zijn/haar eigen rekening.
 4. De maxima bedragen m.b.t. de aangeboden gastvrijheid zijn van toepassing.
 5. Het farmaceutisch bedrijf dat sponsort, moet een Mdeon V1-visum aanvragen als de wetenschappelijke bijeenkomst langer duurt dan één dag of als er één of meerdere overnachtingen zijn.
 6. Het is wettelijk verplicht om het totaalbedrag van de sponsoring met naam en toenaam te rapporteren op betransparent.be.

// U houdt een interne wetenschappelijke vergadering of stafvergadering als vertegenwoordiger van een ziekenhuisafdeling

Alt tag

U houdt een interne wettenschappelijk vergadering of een stafvergadering als vertegenwoordiger van een ziekenhuisafdeling. Waar moet u op letten als u een bijdrage vraagt van de farmaceutische industrie voor de catering?

 1. Wenst u sponsoring voor de catering, stel dan een verzoek op dat volgende criteria bevat: 
  • Het logo van het ziekenhuis. Laat het afdelingshoofd uw verzoek ook ondertekenen.
  • Het aantal verwachte deelnemers.
  • Het programma, zoals bijvoorbeeld "interdisciplinair overleg rond patiënten casussen"
 2. Het programma moet volledig in het teken staan van wetenschappelijke of medische kennisuitwisseling zoals vermeld boven in de vraag "wat is een wetenschappelijke bijeenkomst".
 3. Maak duidelijk wat de sponsor in ruil krijgt: bijvoorbeeld een korte presentatie.
  Houd u strikt aan de grenzen voor gastvrijheid die zijn opgesteld door FAGG/Mdeon. Bescheiden catering in de vorm van broodjes en drankjes is de regel.

// Transparantie: hoe te interpreteren?

Alt tag
 1. Transparantie is wettelijk verplicht: alle premies en voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen worden door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (o.a. artsen), gezondheidsorganisaties (o.a. ziekenhuizen) of patiëntenorganisaties moeten elk jaar gerapporteerd worden.
 2. Erelonen, betalingen en terugbetalingen van kosten voor diensten en adviezen zijn aan deze regeling onderworpen. In het bijzonder: 
  • Voor artsen: kosten van deelname aan congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten en betalingen voor consultancy diensten.
  • Voor ziekenhuizen: bijdragen aan de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, beurzen alsook schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Voor patiëntenorganisaties: elke ondersteuning (administratief, financieel…)
 3. Alle bedragen worden gerapporteerd op naam van de uiteindelijke begunstigde. Zo wordt in geval van een consultancy contract, gesloten met een BVBA, het bedrag bekendgemaakt op naam van de begunstigde arts.
 4. Het is een wettelijke verplichting. Instemming is dus niet nodig.
 5. Informatie over transparantie in het algemeen of, meer specifiek, over uw individuele gegevens van de voorbije jaren kunt u raadplegen op www.BeTransparent.be.

// Welke gastvrijheid kunt u verwachten?

Alt tag
 1. U neemt deel aan een wetenschappelijke vergadering: welke gastvrijheid kunt u verwachten?

  Het farmaceutisch bedrijf mag enkel de kosten verbonden aan inschrijving, transport, overnachtingen en/of maaltijden in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten ten laste nemen. Voorwaarden voor zulke gastvrijheid zijn de volgende:

 2. Strikt beperkt tot de officiële duur van de wetenschappelijke bijeenkomst;
 3. Strikt beperkt tot de arts zelf (niet voor partners bv.);
 4. Maximumbedragen: 
  • De algemene regel is max. 20 euro per wetenschappelijk uur: 
   • Max. 40 euro voor lunch (behalve voor stafvergaderingen, zie boven);
   • Max. 80 euro voor diner, tenzij het louter een avondsessie betreft, dan is dit beperkt tot 60 euro/diner (inclusief btw en huur van locatie);
  • Max. 250 euro voor een overnachting (ontbijt en heffingen inbegrepen) - (indien gewenst kan HCP wel zelf de meerkost bekostigen van een duurdere overnachting);
  • Verplaatsingen 
   • Per trein: “economy” of “business”
   • Per vliegtuig: in principe in “economy”; voor sprekers/consulenten kan hier onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden toegekend
   • Geen flexibele tickets in principe
   • Verplaatsingen in België noch parkeerkosten mogen ten laste genomen worden (tenzij de arts als consulent deelneemt aan de wetenschappelijke bijeenkomst)
 5. Betaling van bovenstaande kosten zullen per arts gerapporteerd worden in het kader van de transparantieplicht.

// Waarom ontvangt u geen geschenken of een abonnement voor een medisch tijdschrift?

Alt tag

Waarom ontvangt u geen geschenken, zoals vakliteratuur of een abonnement voor een medisch tijdschrift??

Deontologisch is het farmaceutische bedrijven die lid zijn van Pharma.be verboden om geschenken – hoe gering de waarde ook zou zijn – aan te bieden aan artsen (en andere beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector). Deze regel werd ingevoerd om (de perceptie) te vermijden dat geschenken zouden aangeboden worden om het voorschrijven van geneesmiddelen te bevorderen.

Farmaceutische bedrijven kunnen echter wel nog informatieve of educatieve materialen en voorwerpen van medisch nut verstrekken indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo mogen dergelijke materialen of voorwerpen maximaal 50 EUR kosten. Deze voorwaarde is voor abonnementen of vakliteratuur meestal niet vervuld.

 

Hier vindt u meer informatie »

// Wat is MDEON?

Alt tag

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit 27 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen. Mdeon stelt zich tot taak op een proactieve wijze een kwaliteitsvol kader te creëren voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Mdeon heeft twee hoofdtaken:

Voor meer informatie, bekijk op mdeon.be, in het bijzonder:

 1. het verstrekt een voorafgaandelijk visum aan bedrijven die gezondheidszorgbeoefenaars wensen te sponsoren om wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren;
  en
 2. beheert om het openbaar register betransparent.be, dat alle premies en voordelen openbaar maakt die door de industrie worden toegekend aan gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.

 

Hier vindt u meer informatie »

// U wordt gevraagd deel te nemen aan een advisory board als CONSULTANT?

Alt tag

U wordt gevraagd deel te nemen aan een advisory board als consultant? Wat moet u weten?

Voor consultancy diensten wordt er een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarin o.a. wordt aangegeven welke wetenschappelijke diensten er van u gevraagd worden alsook de vergoeding die u hiervoor zal ontvangen. Deze vergoeding is gebaseerd op een “Fair Market Value”. Dit betekent dat de toegekende vergoeding beantwoordt aan de normale marktwaarde voor dergelijke diensten op de Belgische markt. De vergoeding wordt berekend op basis van verscheidene criteria, zoals de duur van de prestatie, graad van complexiteit, het vereiste ervarings- en expertiseniveau, de mate van hoogdringendheid van de prestaties, etc. De vergoeding is proportioneel met de geleverde prestaties. Het is belangrijk te kunnen verklaren hoe ze werd berekend. Tot slot de berekening gebeurt op een consistente manier zodat identieke prestaties en situaties leiden tot een identieke vergoeding.

De betaalde vergoeding zal ook gerapporteerd worden in het kader van de transparantieplicht.

 

// Waar komen de regels inzake de relatie tussen gezondheidsbeoefenaar en farmaceutisch bedrijven vandaan?

Alt tag

De hoofdregels liggen vast in artikel 10 van de Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Daarin staat namelijk het volgende:

§ 1. Het is verboden, in het kader van het leveren, het voorschrijven, het afleveren of het toedienen van geneesmiddelen, rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in geld of in natura, in het vooruitzicht te stellen, aan te bieden of toe te kennen aan groothandelaars, aan bemiddelaars, personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, afleveren of toedienen, alsook aan instellingen waar het voorschrijven, het afleveren of het toedienen van de geneesmiddelen plaatsvindt.

[…]

§ 2. Het verbod bedoeld in § 1 is evenwel niet van toepassing :

 1. Op premies of voordelen die een zeer geringe waarde hebben en die de uitoefening van de geneeskunde, de tandheelkunde, de artsenijbereidkunde of de diergeneeskunde betreffen;
 2. Op de uitnodiging tot en de bekostiging van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie, de gastvrijheid inbegrepen, van de natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld in &‌sect; 1, met inbegrip van de diergeneeskundige sector, mits deze manifestatie aan de volgende cumulatieve voorwaarden beantwoordt : 
  • De manifestatie heeft een uitsluitend wetenschappelijk karakter, dat met name past in het kader van de medische en farmaceutische wetenschap;
  • De aangeboden gastvrijheid is strikt beperkt tot het wetenschappelijk doel van de manifestatie;
  • De plaats, de datum en de duur van de manifestatie scheppen geen verwarring omtrent haar wetenschappelijk karakter;
  • De bekostiging van de deelname, de gastvrijheid inbegrepen, beperkt zich tot de officiële duur van de manifestatie;
  • De bekostiging van de deelname, de gastvrijheid inbegrepen, mag niet worden uitgebreid tot andere natuurlijke personen en rechtspersonen dan deze bedoeld in § 1;
 3. Onverminderd artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, op de vergoeding van legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter, voor zover deze vergoeding binnen redelijke perken blijft. Bedoeld worden in het bijzonder, de klinische proeven, bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
  Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, kan de Koning het begrip "zeer geringe waarde" nader omschrijven.

Pharma.be, de Belgische koepelorganisatie van farmaceutische bedrijven heeft verder ook een deontologische code uitgewerkt die bovenstaande wetgeving een concrete invulling geeft.